Hva er et arbeidsmiljøutvalg/AMU? Og hva gjør dette utvalget?

 

Alle bedrifter med minimum 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det kan også kreves at bedrifter med 20-50 ansatte også skal ha AMU, dette hvis en av partene krever det. Arbeidstilsynet har også mulighet til å kreve at en bedrift har AMU.

 

Oppgavene til arbeidsmiljøutvalget

Hovedoppgaven til et arbeidsmiljøutvalg er å arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften.

 

Lovpålagte oppgaver for AMU:

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.

 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.

 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.

 • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.

 • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.

 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.

 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.

 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.

 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

 • Utarbeide en årsrapport om arbeidet.

 

Hvem skal utvalget bestå av

AMU skal være representert både av arbeidsgiver og arbeidstaker med like mange representanter. Minimum bør det være 4 medlemmer i utvalget, og maks åtte personer. Ved uenighet er det arbeidsgiver som bestemmer antallet. Det er å foretrekke at flest mulig grupper innen bedriften er representert.  

 

Valg av medlemmer

Hvem som skal sitte i arbeidsmiljøutvalget fra arbeidsgivers representanter det arbeidsgiver selv som velger. Det er et krav at en representant fra øverste ledelse skal være med i AMU.

 

Arbeidstakernes representanter velges som oftest ved bruk av flertallsvalg. Det er et krav om at hovedverneombudet skal være en av representantene for de ansatte. Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare.

 

Valget skal være skriftlig og hemmelig.

 

Medlemmer velges for to år av gangen, mens utvalgets leder velges for hvert år. Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Dersom partene ikke blir enige om leder skal være fra arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden det første året, skal dette avgjøres ved loddtrekning.

 

Utføring av konkrete tiltak

Dersom AMU mener det er nødvendig for å verne liv og helse, kan utvalget kreve at arbeidsgiveren gjennomfører konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Hvis arbeidsgiver ikke ønsker å gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet legges fram for Arbeidstilsynet til avgjørelse.

AMU kan ikke kreve tiltak utenfor arbeidsmiljølovens område.

 

Opplæring av arbeidsmiljøutvalgmedlemmer

 • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har krav på nødvendig opplæring.

 • Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives.

 • Dersom virksomheten har særlige risikoområder skal opplæringen være tilpasset dette.

 • Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer. Den bør legges til arbeidstiden, og deltakerne skal ha full lønn og fri fra sine vanlige oppgaver. Dersom opplæringen blir lagt i fritiden, skal det betales lønn som om det gjaldt ordinær arbeidstid, uten overtidstillegg.

 • Verneombudene og arbeidstakernes representanter kan ta opplæringen i form av kurs arrangert av arbeidstakernes organisasjoner dersom de ønsker dette.

 • Arbeidsgiver skal dekke utgifter til opplæring.