Arbeidstid

Timer

Arbeidstid i lovens forstand, er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det finnes grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet. Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er: 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager jfr § 10-4 (1). Det er likevel mulighet å avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale, for eksempel 37,5 timer per uke. i kontrakten til den ansatte skal det skriftlig avtales arbeidstid.

 

Pauser

Den ansatte har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time på en dag. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være på minimum en halv time pr dag. Hvis arbeidstakeren må oppholde seg på arbeidsplassen i pausen eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som arbeidstid.

 

Unntaket

Unntaket fra normal arbeidstid og overtid, er hvis du er ansatt i en lederstilling eller i en særlig uavhengig stilling. Stillingen som er mest vanlig for en arbeidsgiver å ansette sine ansatte i er nettopp særlig uavhengig stilling. Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Arbeidstaker prioriterer selv sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres. Her faller overtidsbetalt vekk. Det er derfor viktig at du som skriver under på arbeidskontrakten er innforstått med hva tittelen din er og hva slags rettigheter du sier ifra deg. Arbeidstilsynet har vært strenge med bedrifter som har misbrukt tittelen på sine ansatte, da stillingene ikke regnes som særlig uavhengige i sin rolle i bedriften.

 

Overtid

Jobber den ansatte ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil dette være såkalt merarbeid. Overtid i lovens forstand blir det først når det arbeides ut over dette. Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det jfr all ! 10-6 (1). Dersom vilkårene for å arbeide overtid er oppfylt, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker samt 200 timer i løpet av 52 uker jfr all § 10-6 (4). Ved overtidsarbeid har du krav på et tillegg på minimum 40 prosent av avtalt timelønn. Avtale om lavere prosentsats er ikke tillatt i henhold til lov med mindre du har lederstilling eller særlig uavhengig stilling som nevnt ovenfor.

 

Det er mange ting du må sette deg inn i når du går igjennom arbeidskontrakten din samt under arbeidsforholdet. En viktig lærdom er at du aldri slutter å komme i situasjoner hvor du bør ha kjennskap til dine rettigheter.

Les mer: overtid, fleksibel arbeidstid, fleksitid, kjernetid