Har alle rett på attest? og hva skal den inneholde?En attest er et bevis fra tidligere arbeidsgiver som beskriver hvilke arbeidsoppgaver den tidligere ansatte har hatt hos dem. I følge norsk lov er det et krav at man skal få en attest ved endt arbeidsforhold, og dette skal da arbeidsgiver gjøre ut fra eget initiativ.

Hvem har rett på en attest?

Hvis du som arbeidstaker slutter i din stilling etter “lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver” som det står i Arbeidsmiljølovens § 15-15 (1), har du rett på en attest. Selv om det er arbeidstaker som blir sagt opp har vedkommende fortsatt krav på en attest, men arbeidsgiver har da lov til å nevne i attesten at vedkommende ble sagt opp fra sin stilling.

Når skal man få attesten?

Som nevnt ovenfor er det arbeidsgivers ansvar at attesten blir skrevet. Denne attesten skal foreligge når arbeidstaker fratrer stillingen, altså ikke flere måneder senere.

Attestens innhold

Attesten skal inneholde minimumskravet av hva Arbeidsmiljøloven sier § 15-15 (1). Denne sier at en attest skal være «skriftlig, inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått av, samt arbeidsforholdets varighet».

Arbeidsgiver bør gi attesten et så korrekt innhold som mulig. Skulle attesten bevisst gi et feil innhold, kan det medføre at arbeidsgiver kommer i en erstatningssak.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un