Hva menes med en konkurranseklausul?

Hva er en konkurranseklausul?

Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller starte opp en konkurrerende bedrift, før etter en avtalt karantenetid på opp til 12 måneder har funnet sted.

Grunnen til at flere bedrifter ønsker å inngå konkurranseklausuler med sine ansatte kan være at bedriften er redd for konkurranse, at den ansatte sitter på viktig informasjon eller har kundekontakt, og at man er redd for at den ansatte skal ta med seg disse kundene videre.

Kriterier for at en konkurranseklausul skal være gyldig

  • Det må være særlig behov for beskyttelse mot konkurranse fra arbeidstakeren.

  • Konkurranseklausulen må også inngås skriftlig, og kan maks gjelde i ett år/12 måneder.

  • For at arbeidsgiver skal kunne påberope seg klausulen, må det gis skriftlig redegjørelse for i hvilken grad klausulen gjøres gjeldende.

  • Det må ytes vederlag til arbeidstaker tilsvarende full lønn opp til 8G for perioden klausulen er gjeldende. Plikten til kompensasjon

Hvis bedriften sier opp den ansatte

Hvis bedriften sier opp den ansatte kan ikke konkurranseklausulen gjøres gjeldende dersom den ansatte blir sagt opp på bedriftens forhold, som for eksempel ved nedbemanning eller omorganisering. Er en oppsigelse usaklig, vil en konkurranseklausul falle bort. Det samme gjelder også hvis arbeidsgiver har på grunn av mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet har gjort at arbeidstaker føler rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un

Er du ansatt som, eller fått tilbudt en stilling der stillingsformen din er særlig uavhengig stilling, er det et par ting du bør være klar over. Særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste a