Hva vil det si å være midlertidig ansatt?

Det er visse krav som skal oppfylles for at man skal ha lov til å ansette noen i en midlertidig stilling. Som hovedregel skal man alltid etterstrebe å ansette fast, men iblant kan dette være uaktuelt fra bedriftens side.

Fra 1. januar 2019 kom de nye endringene i arbeidsmiljøloven som blant annet gjør at det blir satt nye krav til fast ansettelse for alle arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven § 14-9 nye definisjon om fast ansettelse. Loven slår fast at ansettelsen skal være "løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang".

Tillatte former for midlertidige ansettelser er:

Sesongarbeid - Arbeid som kun blir gjort i bestemte sesonger/årstider av året.

Ekstravakt/tilkallingsvakt

Prosjektarbeid - At man blir ansatt i en prosjektstilling for en tidsbegrenset periode. Slik som faste eller løpende oppgaver kvalifiserer ikke for å ansette noen i en midlertidig prosjektstilling.

Vikar - At man trer inn for en annen på grunn av sykdom, permisjon eller ferie.

Andre typer midlertidige stillinger - Kan være slik som praksisarbeid, trenere, kunst, forskning, idrett.

Midlertidig ansatt på generelt grunnlag - denne midlertidige formen kan maks ha en varighet på 12 måneder, har 12 måneder gått, og man skal fortsette arbeidsforholdet sitt, skal man enten få tilbud om fast ansettelse, eller så skal man gå over i en av de ovennevnte stillingene.

Skriftlig arbeidskontrakt

Selv om du kun er ansatt for en kortere perioden, selv om denne perioden kun er for én uke, skal det alltid – uten unntak - eksistere en skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver er ansvarlig for at en slik kontrakt inngås.

Fireårsregelen og treårsregelen

Har man vært ansatt som sesongarbeider, ekstrahjelp eller prosjektarbeider sammenhengende i mer enn fire år har man krav på fast ansettelse. Har man vært ansatt som vikar har man krav på fast ansettelse etter tre sammenhengende år som midlertidig ansatt. Den regelen gjelder også hvis man i løpet av tre år har vært ansatt midlertidig på generelt grunn eller som vikar.

Permanent behov for vikarer og ekstrahjelp

Hvis det er et konstant behov for vikarer eller ringehjelper i en bedrift skal det som hovedregel ansettes fast. I større bedrifter er det ikke unormalt at det er større behov for vikarer og ekstrahjelp da det er forholdsvis jevn bruk av permisjoner, ferier og sykefravær.

Ulovlig midlertidig ansettelse

Hvis arbeidstaker er ansatt som midlertidig ansatt og kravene ovenfor for midlertidig stilling ikke er oppfylt, har man i utgangspunktet krav på fast ansettelse.

Stikkord

  • Skal være lovlig grunnlag for midlertidig ansettelse

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un