Verneombud

Som hovedregel skal det velges verneombud i alle bedrifter. Enhver bedrift som minimum har 10 arbeidstakere plikter å ha et verneombud. Hvis en bedrift har mindre enn 10 arbeidstakere, skal partene skriftlig avtale en annen løsning, for eksempel at det ikke skal være et verneombud ved bedriften.

 

Den/de som blir valgt til å være verneombud i bedriften skal ha en skriftlig avtale og skal  inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas. Eksempler på hva avtalen må inneholde: nødvendige arbeidsmiljøtiltak, møtepunkt, hvordan vernespørsmål tas opp, hvordan risikoforhold håndteres, arbeidsgivers plikter, ansattes medvirkningsplikt m.m.

Avtalen skal bare gjelde 2 år av gangen.

 

Bedriften skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte bedrift kan i spesielle tilfeller avtale både kortere og lengre opplæringstid hvis nødvendig.

 

Ved større bedrifter med flere avdelinger, er det å forvente at man har flere verneombud på arbeidsplassen. Gjerne én per avdeling, da det er å forvente at verneombudet skal ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.

 

Den/de som er verneombud i bedriften skal ha den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Det kan skilles mellom mer rutinemessige oppgaver og tilfeller hvor verneombudet må gripe inn i farlige situasjoner på arbeidsplassen.

 

Hvordan vet man hvem som er verneombud?

Arbeidsplassen plikter til å informere alle ansatte om hvem som er verneombud på arbeidsplassen.

 

Hva er verneombudets ansvarsområder?

I følge Arbeidsmiljloven § 6-2.Verneombudets oppgaver står det at:

“(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.”

 

Og at

(2) Verneombudet skal særlig påse:

a) at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare,

b) at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand,

c) at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,

d) at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,

e) at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til § 5-2 blir sendt.”

Ved ulykkes- og helsefare

Oppstår det en situasjon, eller verneombudet anser noe som ulykkes- eller helsefarlig, skal verneombudet advare arbeidstakerne umiddelbart. Arbeidsgiveren skal gjøres oppmerksom på faren, dersom verneombudet ikke har mulighet til å avverge faren på egenhånd.

 

Har du vært eller vurderer du å melde deg som verneombud?
Husk at du kan føre opp verneombud på CV'n din. Dette er noe som kan veie positivt for en fremtidig arbeidsgiver da du viser at du tar ansvar og ønsker å bidra i organisasjonen på flere måter enn kun i stillingen din.